The Mounted Position in Brazilian Jiu-Jitsu


Four Points Base Side Control in Brazilian Jiu-Jitsu


North & South Control in Brazilian Jiu-Jitsu


Back Mount Move in Brazilian Jiu-Jitsu


Neon Belly Position in Jiu-Jitsu Students


Closed Guard Position in Brazilian Jiu-Jitsu:


Standing Leg Sweep Move in Brazilian Jiu-Jitsu


Arm Bar Move in Brazilian Jiu-JitsuAmericana Move in Brazilian Jiu-Jitsu


Double Cross Choke Move in Brazilian Jiu-JitsuDouble Cross Choke Move in Brazilian Jiu-Jitsu


Double Choke Cross From Closed Guard Move


Kimura Move in Brazilian Jiu-Jitsu


Closed Guard Arm Bar Position in Brazilian Jiu-JitsuClosed Guard Arm Bar Position in Brazilian Jiu-Jitsu


Americana Technique From Four Point Side ControlTop Cross Choke Move in Brazilian Jiu-Jitsu0 komentari

Post a Comment